Ondersteuning - Huurdersvereniging Arcade

Een bewonerscommissie kan het bestuur om ondersteuning vragen:

 • Bij oprichting
  Om een bewonerscommissie op te richten zijn een aantal stappen vereist.
  Op verzoek van een commissie in oprichting kan een bestuurslid helpen om het doel te bereiken. Er is een handleiding beschikbaar die hier gedownload kan worden. Belangrijk is de erkenning door de Key, het uitschrijven van een oprichtingsvergadering onder de bewoners en het kiezen van een bewonersdelegatie.
 • Bij financiering van activiteiten
  Arcade geeft jaarlijks financiële steun voor de aktiviteiten van een commissie. Het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld, hangt mede af van het aantal woningen, het aantal leden dat in het complex lid is van Arcade aanwezig is, plus een basisbedrag. Het aanvraag formulier kan hier gedownload worden.
 • Over inhoudelijke vraagstukken
  Arcade is bereikbaar voor inhoudelijke vragen over het wonen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen individuele vragen van bewoners en vragen van bewonerscommissies. Individuele vragen worden , indien aanwezig, zo veel als mogelijk doorverwezen naar de commissie in het wooncomplex. Sommige vragen worden direct opgelost doordat de informatie beschikbaar is. Soms kan worden doorverwezen naar andere organisaties waar de nodige kennis voorhanden is. Bijvoorbeeld omdat het specialistisch kennis vraag in een specifieke situatie. Bijvoorbeeld bij juridische zaken.

KATTENBURGERPLEIN 8460-09

 • Meermalen dezelfde vraag
  Vragen aan ons zijn belangrijke signalen voor Arcade. Het is onze link naar de uitvoeringspraktijk. Zodra het belang van de vraag uitstijgt boven het specifieke geval, bijvoorbeeld omdat meer bewonerscommissies ons informeren over dezelfde kwestie, dan nemen wij zonodig contact op met de Key.
 • Klachten
  Klachten kunnen komen van individuele personen of van bewonerscommissies. Het kan gaan over een inhoudelijk vraagstuk, als huurverhoging of renovatie, maar ook klachten over bejegening door medewerkers door de Key vinden bij ons gehoor. Iedere klacht is anders. Wij werken aan een protocol voor afhandeling van klachten. Dat betekent dat wij sytematisch dezelfde weg bewandelen als we met een klacht worden geconfronteerd. Wat heeft de indiener al eerder ondernomen om de klacht te verhelpen? Is ook via de site van de Key ook al een klacht ingediend? Een belangrijk onderdeel is dat terugmelding naar degene die de klacht meldt moet plaatsvinden. Wij vinden dat vooral klachten die gaan over vraagstukken die door meer bewonersorganisaties worden genoemd, wijzen op strukturele tekortkomingen. In zulke gevallen treden wij in overleg met de Key om de oorzaken weg te nemen. Bij onoverkomelijke verschillen van inzicht roept Arcade de bemiddeling in van derden, als huurcommissie of de rechter.
 • Bij beëindiging
  Een commissie houdt op als verbeterpunten ontbreken, geen bewoners gevonden worden om zitting te nemen in de commissie, bij onderlinge strijd tussen groepen bewoners. De commissie dient dit aan de Key, de achterban van bewoners en Arcade mede te delen.
  Arcade kan, mits in een vroeg stadium geraadpleegd, helpen om de band met de achterban te versterken, waardoor een mogelijke voortzetting van de commissie een optie i

Arcade staat altijd voor u klaar.